kyokosakuraspocky:

nyoom

y-agata:

書き途中…

sissymandias:

pokeddex challenge day 22: favorite mega evolution

sissymandias:

pokeddex challenge day 22: favorite mega evolution